Regulamin serwisu internetowego Handmaderki.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://handmaderki.pl
(dalej jako: „Handmaderki.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Naszym celem jest udostępnienie platformy handlowej dla wszystkich osób korzystających z Handmaderki.pl (dalej jako: „Usługobiorcy”) i wystawiających za jego pośrednictwem oferty dotyczące sprzedaży swoich rękodzieł (dalej jako: „Sprzedawcy”) albo zainteresowanych ich zakupem (dalej jako: „Kupujący”).

Właściciel Serwisu Internetowego odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie platformy handlowej Handmaderki.pl oraz należyte świadczenie usług agencyjnych dla Sprzedawców. Sama umowa sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem Serwisu Internetowego przez Kupującego ze Sprzedawcą i przez nich jest wykonywana. Zarówno Sprzedawcy, jak i Kupujący są podmiotami trzecimi w stosunku do właściciela Handmaderki.pl.

Dokonywanie zakupów produktów odbywa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego
w Handmaderki.pl, który umożliwia Kupującym między innymi wybór produktu, sposobu dostawy i płatności. Następnie zakupiony przez Kupującego produkt jest dostarczany przez Sprzedawcę Kupującemu na podany przez niego adres.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawartych poprzez Handmaderki.pl.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień,

Zespół Handmaderki.pl

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Handmaderki.pl jest Łukasz Czmoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEEIT ŁUKASZ CZMOCH wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Calineczki 14-16 m. 10, 05-091 Ząbki, NIP 8222231299, REGON 384529214 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@handmaderki.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą korzystać z Serwisu Internetowego i dokonywać między sobą transakcji. Usługodawca nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a. CENNIK – cennik świadczenia Usług Agencyjnych na rzecz Sprzedawców przez Agenta za pośrednictwem Handmaderki.pl, udostępniany Sprzedawcom przed zawarciem Umowy Agencyjnej.
  b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
  c. KARTA SKLEPU – wirtualna wizytówka Sprzedawcy dostępna w Serwisie Internetowym, w ramach której Sprzedawca przekazuje Kupującym informacje o szczegółach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz oferowanych Produktach.
  d. KUPUJĄCY – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  e. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  f. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego. Konto pozwala również korzystać z pozostałych funkcjonalności Serwisu, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta.
  g. KONTO KUPUJĄCEGO – rodzaj Konta przeznaczony dla Kupującego, w ramach którego gromadzone są m. in. informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz zawartych Umowach Sprzedaży.
  h. KONTO SPRZEDAWCY – rodzaj Konta przeznaczony dla Sprzedawcy, w ramach którego gromadzone są m. in. informacje o wystawionych przez niego Produktach oraz zawartych Umowach Sprzedaży.
  i. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  j. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym rękodzieło Sprzedawcy będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  k. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, który nawiązał współpracę z Usługodawcą na podstawie Umowy Agencyjnej, wystawiający swoje Produkty w Serwisie Internetowym i będący stroną Umów Sprzedaży zawieranych z Kupującymi. Sprzedawcami w Handmaderki.pl mogą być wyłącznie kobiety. Sprzedawcy są podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy.
  l. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  m. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, HANDMADERKI.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://handmaderki.pl.
  n. UMOWA AGENCYJNA – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Handmaderki.pl z chwilą utworzenia Konta Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca udziela Usługodawcy umocowania do działania na jego rzecz jako Agent oraz świadczenia Usługi Agencyjnej.
  o. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą poprzez stronę Handmaderki.pl. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  p. USŁUGA AGENCYJNA – usługa będąca przedmiotem Umowy Agencyjnej, w ramach której Agent przyjmuje dla Sprzedawcy od Kupującego należność z tytułu Umowy Sprzedaży oraz przekazuje ją następnie Sprzedawcy.
  q. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  r. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych.
  s. USŁUGODAWCA, AGENT – Łukasz Czmoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEEIT ŁUKASZ CZMOCH wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Calineczki 14-16, 05-091 Ząbki, NIP 8222231299, REGON 384529214 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@handmaderki.pl.
  t. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  u. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Produktów zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
  v. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Handmaderki.pl jest platformą handlową, której celem jest promowanie kobiecych rękodzieł. Aby umożliwić realizację tego założenia, przyjmuje się, że w roli Sprzedawców występować mogą wyłącznie kobiety wystawiające stworzone przez siebie rękodzieła.
 2. Serwis Internetowy umożliwia Sprzedawcom wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży z Kupującymi. Stronami Umowy Sprzedaży są zawsze Usługobiorcy, tj. podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca nie zawiera ani nie dokonuje żadnych czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Usługodawca występuje jedynie na rzecz Sprzedawcy jako Agent, przyjmując od Kupujących należności i przekazując je następnie Sprzedawcy. Usługodawca za świadczone Usługi Agencyjne pobiera prowizję od Sprzedawcy. Usługi Agencyjne nie wiążą się z dodatkowymi kosztami dla Kupujących, którzy dokonują zakupów poprzez stronę Handmaderki.pl. Usługodawca nie wystawia ofert sprzedaży Produktów ani nie świadczy na rzecz Usługobiorców innych usług niż Usługi Elektroniczne oraz Usługi Agencyjne wskazane w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawcy mogą zawierać Umowy Sprzedaży albo jako przedsiębiorcy – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta, albo jako osoba prywatna nieprowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta. Kupujący informowany jest każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakupie od danego Sprzedawcy, czy dany Sprzedawca występuje jako przedsiębiorca, czy też osoba fizyczna nieprowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej.
 5. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych i Usług Agencyjnych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć z należytą starannością.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, korzystaniem z dostępnych Usług Elektronicznych oraz Usług Agencyjnych, jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z funkcjonalności Handmaderki.pl, złożenie Zamówienia oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca. Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupujących uzyskane za pośrednictwem Handmaderki.pl od Agenta, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W HANDMADERKI.PL

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Blog. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Utworzenie Konta w Serwisie Internetowym jest konieczne dla uzyskania możliwości wystawiania ofert sprzedaży Produktów oraz składania Zamówień.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu przez Usługobiorcę interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Handmaderki.pl oraz kliknięciu pola akcji – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto między Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych – w zależności od rodzaju Konta:
  a. Konto Sprzedawcy – nazwa (login), adres poczty elektronicznej, nazwa sklepu oraz hasło.
  b. Konto Kupującego – adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  Konto Sprzedawcy wymaga dodatkowo przejścia weryfikacji, która polega na podaniu w formularzu rejestracji unikalnego kodu przesłanego automatycznie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
 3. Przed dopuszczeniem Sprzedawcy do wystawiania Produktów w Handmaderki.pl, Usługodawca dla weryfikacji może również wymagać uprzedniego przesłania zdjęć trzech Produktów stworzonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca przed rozpoczęciem sprzedaży obowiązany jest także złożyć Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie, czy sprzedaż w Handmaderki.pl będzie prowadził jako przedsiębiorca, czy też jako osoba fizyczna nieprowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej.
 4. Utworzenie Konta Sprzedawcy wiąże się z zawarciem Umowy Agencyjnej z Usługodawcą oraz udzieleniem Usługodawcy umocowania do działania na rzecz Sprzedawcy w Handmaderki.pl jako Agent na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Agencyjna zawarta jest na czas trwania umowy o korzystanie z Konta Sprzedawcy i wygasa nie wcześniej niż z chwilą rozwiązania umowy o korzystanie z Konta Sprzedawcy w jakimkolwiek trybie.
 5. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. w trakcie składania Zamówienia).
 6. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 8. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie. W przypadku Inkubatorów Przedsiębiorczości, beneficjenci Inkubatora rejestrują konto w Serwisie podając NIP inkubatora oraz wpisując dane osobowe, których używają w Inkubatorze Przedsiębiorczości. 
 9. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: biuro@handmaderki.pl.
 10. Usługodawca ustosunkuje się do rezygnacji Usługobiorcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje po upływie 30 dni od dnia ustosunkowania się przez Usługodawcę do rezygnacji Usługobiorcy. W tym czasie oferty Usługobiorcy zostają zakończone, a Usługobiorca powinien dążyć do zrealizowania wszystkich zawartych do tej pory Umów Sprzedaży. Po upływie tego terminu logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe. W okresie wypowiedzenia nie jest możliwe wystawianie nowych ofert Produktów i zawieranie nowych Umów Sprzedaży. Usługobiorca, po rezygnacji z Konta, nie będzie mógł ponownie zarejestrować Konta na ten sam adres poczty elektronicznej.
 11. Zawieszenie oraz usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Kupującego i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.
 12. Usunięcie Konta Usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

6) KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje Newslettera, a następnie kliknięciu pola „Subskrybuj”.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@handmaderki.pl.

7) KORZYSTANIE Z BLOGA

 1. Korzystanie z Bloga następuje po przejściu do zakładki „Blog” widocznej na stronie Serwisu Internetowego. Przeglądanie Bloga możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych albo rejestracji Konta. W ramach Bloga Usługodawca może publikować artykuły związane z tematyką Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca umożliwia zalogowanym Usługobiorcom dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy bezprawnych, naruszających zasady etykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Uwidocznienie komentarza dodanego przez Usługobiorcę na stronie Serwisu Internetowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia komentarza przez Usługodawcę.

8) KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI

 1. Wyszukiwarka dostępna jest po przejściu do zakładki „Sklep” widocznej na stronie Serwisu Internetowego. W zależności od preferencji Usługobiorcy, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania według dostępnych kryteriów).
 2. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie lub wybranej przez Usługobiorcę kategorii na stronie Handmaderki.pl.
 3. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego. Korzystanie z Wyszukiwarki nie wymaga posiadania Konta Usługobiorcy.

9) PROWADZENIE KARTY SKLEPU I WYSTAWIANIE PRODUKTÓW

 1. Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym jest wystawianie ofert sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających Handmaderki.pl.
 2. Wystawianie ofert Produktów jest możliwe z poziomu Konta Sprzedawcy – po przejściu do panelu zarządzania Kartą Sklepu. Karta Sklepu jest stroną profilową (wizytówką) Sprzedawcy tworzoną dla niego automatycznie z chwilą rejestracji Konta w Serwisie Internetowym. Karta Sklepu zawiera ogólnodostępne (publiczne) informacje o otrzymanych przez Sprzedawcę opiniach, opis jego działalności, a także listę wszystkich oferowanych w danej chwili Produktów.
 3. Produkty wystawiane są za pomocą interaktywnego formularza dostępnego po przejściu do panelu zarządzania Kartą Sklepu. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz ewentualnie innych dodatkowych informacji, a następnie kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu zostaje przekazana do weryfikacji Usługodawcy. Po pomyślnej weryfikacji oferta zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym.
 4. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności natomiast powinna określać:
  a. główne cechy Produktu;
  b. cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  c. sposób i termin zapłaty;
  d. sposób i termin dostawy;
  e. miejsce i sposób składania reklamacji.
 5. Oferta sprzedaży składana przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę
  o Prawach Konsumenta.
 6. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Usługodawca nie gwarantuje Sprzedawcy zainteresowania ofertami jego Produktów. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w pozyskiwaniu nowych klientów przez Sprzedawcę i osiąganiu zysków ze sprzedaży.
 8. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 9. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (towary zakazane).
 10. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia), Karty Sklepu oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami treści bezprawnych, odnośników lub nazw identyfikujących prowadzone przez niego strony, w tym sklepy internetowe, profile social media lub profile na innych platformach pośrednictwa handlowego oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
 11. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami informacji zachęcających do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności zawierających: (1) numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. PayPal); (2) odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo (3) dane do dokonywania wpłat poprzez SMS.
 12. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
 13. Sprzedawcy wystawiający w Serwisie Internetowym na sprzedaż swoje Produkty obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Produkty spełniają określone wymogi w zakresie obrotu Produktami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla Kupujących, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
 15. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Sprzedawca ma obowiązek profesjonalnego i sprawnego udzielania odpowiedzi na pytania Kupujących dotyczące oferty, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów obsługi Kupującego.
 16. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednej ofert o tej samej treści lub dotyczącej tego samego Produktu.
 17. Sprzedawca obowiązany jest do formułowania ofert Produktów w języku polskim. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia oferty Produktu o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów.

10) WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Korzystanie z Bloga następuje po przejściu do zakładki „Blog” widocznej na stronie Serwisu Internetowego. Przeglądanie Bloga możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych albo rejestracji Konta. W ramach Bloga Usługodawca może publikować artykuły związane z tematyką Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca umożliwia zalogowanym Usługobiorcom dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy bezprawnych, naruszających zasady etykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Uwidocznienie komentarza dodanego przez Usługobiorcę na stronie Serwisu Internetowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia komentarza przez Usługodawcę.

1) Sprzedawca w ramach swojej Karty Sklepu wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2) W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuje ofertę sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie.
3) Złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania Konta Kupującego. Kupujący, który nie posiada Konta, obowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia swoimi danymi adresowymi umożliwiającymi realizację Zamówienia. Konto Kupującego można utworzyć w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie opcjonalnego checkboxa.
4) Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego: (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) kliknięciu przez Kupującego pola „Kupuję i płacę”.


Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane przez Agenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego i Sprzedawcę. Z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje od Agenta dane kontaktowe oraz treść Zamówienia Kupującego. Sprzedawca staje się niezależnym administratorem otrzymanych od Agenta danych osobowych i obowiązany jest przestrzegać we własnym zakresie obowiązków informacyjnych wobec Kupującego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskuje za pomocą Handmaderki.pl, w tym również nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do prawidłowego wykonania Zamówienia, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawca jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu zgodnie z informacjami przekazanymi Kupującemu w chwili składania Zamówienia oraz na Karcie Sklepu w Handmaderki.pl, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny, kosztów dostawy oraz ewentualnie innych opłat wskazanych mu przed zawarciem umowy.
 3. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami reprezentowanymi przez Agenta.

11) PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Płatności z tytułu Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego odbywają się za pomocą systemu płatności obsługiwanego przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
 2. Usługodawca w ramach Serwisu Internetowego udostępnia Usługobiorcom następujące sposoby płatności tytułem zawartych Umów Sprzedaży:
  a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

  BANK PEKAO S.A.
  BEEIT ŁUKASZ CZMOCH
  55 1950 0001 2011 0020 9000 0002

  b. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów TPay, Przelewy24.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych: https://www.tpay.pl, https://www.przelewy24.pl oraz https://www.paypal.com/pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi zgodnie z wyborem Usługobiorcy:
  i. TPay.pl – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.
  ii. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 4 500 000,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
  iii. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.
 3. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

12) SYSTEM OPINII

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu Internetowego możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy lub Produktu oraz dodania opinii na temat przebiegu Umowy Sprzedaży.
 2. Opinia może być wystawiona tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu, a także w stosunku do Produktów, które były przedmiotem zawartej przez strony Umowy Sprzedaży.
 3. Wystawiona opinia może zostać unieważniona na wniosek jej autora lub drugiej strony (za zgodą autora oceny).
 4. Kupujący, korzystając z systemu opinii, obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący wystawiający opinię obowiązany jest do zamieszczenia opinii zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd co do przebiegu transakcji. Kupującego zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści znieważających, pomawiających i naruszających cudze dobra osobiste.
 5. Sprzedawca ma możliwość udzielenia jednorazowej odpowiedzi na opinię Kupującego, korzystając z odpowiedniej opcji w ramach swojego Konta.
 6. Wszelkie wypowiedzi, oceny i opinie zamieszczane przez Usługobiorców w Handmaderki.pl zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy.

13) ROZLICZENIA MIĘDZY AGENTEM I SPRZEDAWCAMI

 1. Usługi Agencyjne świadczone za pośrednictwem Handmaderki.pl na rzecz Sprzedawców są odpłatne.
 2. Agentowi należy się prowizja od sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawców w Serwisie Internetowym. Rozliczenia między Agentem i Sprzedawcami prowadzone są w cyklach miesięcznych. Do rozliczenia bierze się pod uwagę sumę wartości brutto Zamówień opłaconych przez Kupujących w ubiegłym miesiącu, z wyłączeniem kosztów dostawy Produktu.
 3. Kwota pozostała po pobraniu prowizji wypłacana jest na rachunek Sprzedawcy do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym.
 4. Sprzedawca ma obowiązek uzupełnić dane rozliczeniowe swojego rachunku bankowego na Koncie Sprzedawcy oraz aktualizować te dane na bieżąco w razie ich zmiany.
 5. Szczegółowe warunki rozliczeń oraz tabela prowizji znajduje się w Cenniku udostępnianym Sprzedawcom przed rozpoczęciem współpracy i zawarciem Umowy Agencyjnej.
 6. Agent za pośrednictwem Handmaderki.pl nie świadczy usług płatniczych podlegających przepisom ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.). Agent korzysta w tym zakresie ze zwolnienia przewidzianego w art. 6 pkt. 2 ww. ustawy dla podmiotów pośredniczących w transakcjach handlowych. Każdy Sprzedawca na podstawie niniejszego Regulaminu upoważnia Agenta do przyjmowania płatności w jego imieniu, a następnie przekazywania ich Sprzedawcy zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym punkcie 13. Regulaminu. Przy zawarciu Umowy Sprzedaży Agent działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Sprzedawców – Usługodawca nie reprezentuje Kupujących dokonujących wpłat za pomocą Serwisu.
 7. Agent oświadcza, że w związku z wykonywanymi usługami nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).

14) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Handmaderki.pl lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. W przypadku Sprzedawców może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych ofert Produktów wystawianych przez nich w Serwisie. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  a. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:
  i. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
  ii. prowadzenie Karty Sklepu lub wystawienie oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
  iii. prowadzenie Karty Sklepu lub wystawienie oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza warunki wystawiania Produktów wskazane w Regulaminie;
  iv. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców w ramach korespondencji prywatnych, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze sklepów internetowych Sprzedawcy i serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów, nazw oraz logo takich stron lub ich profili social media;
  v. wystawianie przez Usługobiorcę oferty Produktu w innym celu niż sprzedaż Produktu;
  vi. działania danego Usługobiorcy grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
  vii. zaleganie przez Usługobiorcę z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  viii. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;
  ix. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
  x. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.
  b. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do niektórych funkcjonalności, np. publikacji opinii Usługobiorcy w Serwisie Internetowym, a w odniesieniu do Sprzedawców – może też polegać na obniżaniu widoczności ich ofert Produktów lub Karty Sklepu na stronach Serwisu Internetowego.
  c. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych, np. zawieszeniu możliwości korzystania z Konta, a w odniesieniu do Sprzedawców – może też polegać na wyłączeniu widoczności ich ofert Produktów lub Karty Sklepu na stronach Serwisu Internetowego. W czasie zawieszenia Konta nie jest też możliwe zawieranie nowych Umów Sprzedaży za pośrednictwem tego Konta.
  d. Oprócz zawieszenia lub ograniczenia usług Usługodawca może stosować także sankcję w postaci usunięcia określonej oferty Produktu, jeżeli oferta ta narusza warunki niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Usługodawca zastrzega sobie również prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach oferty, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Handmaderki.pl, a w razie gdy wezwanie jest niemożliwe lub bezskuteczne – do samodzielnego usunięcia tych treści.
  e. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  f. Decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu Usług Elektronicznych może zostać podjęta na czas określony lub nieokreślony, tj. do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do jej podjęcia. Po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja, a w przypadku decyzji podjętej na czas nieokreślony – po ustaniu podstawy do jej zastosowania, Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.
  g. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe, np. ze względu na rażący charakter naruszeń, ich skalę lub uporczywość. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 14.2 lit. a) ppkt. viii-x Regulaminu.
  h. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. W powiadomieniu Usługodawca wskazuje także informację o czasie trwania zastosowanego ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych.
  i. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
  i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
  ii. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
  iii. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  j. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  k. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 18 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Usługobiorcy dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
 3. Zakończenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

15) PLASOWANIE OFERT, USŁUGI DODATKOWE I DOSTĘP DO DANYCH

 1. Usługodawca może stosować w Handmaderki.pl plasowanie ofert Produktów, co polega na przypisywaniu określonym ofertom Produktów wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Usługobiorcę po skorzystaniu z Wyszukiwarki niż pozostałym ofertom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
 2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
  a. data dodania oferty w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
  b. umieszczenie oferty we właściwej kategorii,
  c. zastosowanie w tytule i treści oferty wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
  d. jakość prezentacji oferty, w tym cechy wizualne oraz opis Produktu;
  e. dodanie zdjęć w ofercie, w tym również liczba dodanych zdjęć.
 3. Parametry determinujące plasowanie ofert Produktów w Handmaderki.pl mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Usługobiorcy znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej strony zwiększyć ogłoszeniodawcom szansę dotarcia ze swoimi Produktami do docelowej grupy odbiorców.
 4. Usługodawca, Sprzedawca ani podmioty trzecie w ramach Handmaderki.pl nie oferują Kupującym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. Dodatkowe towary i usługi w tym wypadku oznaczają towary i usługi oferowane Kupującemu przed zakończeniem składania Zamówienia dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w Serwisie.
 5. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Handmaderki.pl lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Handmaderki.pl:
  a. Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w Handmaderki.pl podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców zamieszczone przez nich w ramach Karty Sklepu lub ofert Produktów (np. imię i nazwisko, nazwa sklepu, adres, lokalizacja, numer telefonu, logo) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów oraz Kart Sklepów dostępnych w Handmaderki.pl, w tym również informacje dotyczące działalności oraz opinii Sprzedawców;
  b. Kupujący: dane takie jak w pkt. 15.5 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Handmaderki.pl (w tym informacje udostępnione w ramach Konta), informacje o zamówionych Produktach i zawartych Umowach Sprzedaży oraz informacje udostępnione mu dobrowolnie przez Sprzedawcę w trakcie korespondencji prywatnej prowadzonej za pośrednictwem Handmaderki.pl;
  c. Sprzedawca: dane takiej jak w pkt. 15.5 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie ofert Produktów, informacje o zapytaniach (wiadomościach prywatnych) otrzymanych od pozostałych Usługobiorców w związku z ofertami Produktów, informacje podane przez siebie dobrowolnie w ofertach oraz na Karcie Sklepu, dane statystyczne dotyczące wyników sprzedaży prowadzonej w Handmaderki.pl, informacje na temat otrzymanych reklamacji i dyspozycji zwrotów Produktów;
  d. Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z Handmaderki.pl, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.

16) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: biuro@handmaderki.pl) oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie Handmaderki.pl, za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

17) REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący powinien składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz na Karcie Sklepu dostępnej w Serwisie Internetowym.
 2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania
  z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 3. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku ingerować w sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, z którym Kupujący zawarł Umowę Sprzedaży poprzez stronę Handmaderki.pl.

18) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych oraz Usług Agencyjnych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz świadczeniem Usług Agencyjnych można złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: biuro@handmaderki.pl).
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

19) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt 19. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawartej dotyczą prawa odstąpienia od umowy, które przysługuje konsumentom zawierających na odległość umowy z Usługodawcą oraz Sprzedawcami korzystającymi z Serwisu Internetowego jako przedsiębiorcy.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 19.10 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą powinno zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi w Regulaminie. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą można składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, np. korzystając z jego danych kontaktowych zamieszczonych na Karcie Sklepu oraz w potwierdzeniu zakupu otrzymanym drogą poczty elektronicznej.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  b. w przypadku pozostałych umów (np. o świadczenie Usług Elektronicznych) – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy). W przypadku Umowy Sprzedaży, jeżeli środki te są w posiadaniu Usługodawcy, Sprzedawca powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę o otrzymanym oświadczeniu konsumenta.
 7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zakupu oraz na Koncie Sprzedawcy w Serwisie Internetowym, chyba że Sprzedawca wskaże konsumentowi inny adres do zwrotu po otrzymaniu jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy w chwili zakupu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  c. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 12. Zawarte w niniejszym punkcie 19. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

20) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

21) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 21. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
  z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

22) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 22. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

23) PRAWA AUTORSKIE DO HANDMADERKI.PL ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługobiorca zamieszczający w Handmaderki.pl treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Handmaderki.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca powinien pomóc Usługodawcy w wyjaśnieniu sporu oraz zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w Handmaderki.pl treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców Serwisu oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Serwisu za pośrednictwem profili Handmaderki.pl w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Serwisu Internetowego oraz w mediach społecznościowych Handmaderki.pl w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

24) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Handmaderki.pl zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 24.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  c. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  d. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane umowy.
  e. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 24.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
  i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
  ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  f. W przypadkach, o których mowa pkt. 24.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Handmaderki.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

DANE SPRZEDAWCY / USŁUGODAWCY

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

LISTA TOWARÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W SERWISIE

Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

 • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
 • Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nieposiadające rodowodu lub metryki;
 • Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
 • Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 • Usługi online zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
 • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;
 • Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;
 • Towary i usługi związane z pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
 • Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.;
 • Towary podrobione, naruszające prawa autorskie i znaki handlowe je chroniące;
 • Crowdfunding;
 • Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

CENNIK PROWIZJI SERWISU INTERNETOWEGO HANDMADERKI.PL
obowiązuje od 01.10.2022 r.

Cennik dostępny jest wyłącznie dla sprzedawców.

 

Zapisz się na newsletter